Reklamační řád pro reklamaci služeb


Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb objednaných prostřednictvím on-line portálu Překlady lékařských zpráv od naší společnosti
MUDr. Jakub Fejfar, se sídlem Nový Jičín, Dvořákova 1878/12, PSČ 741 01, IČ: 04074891, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nový Jičín, Sp. značka: ŽÚ/2083/2015
Adresa pro doručování: MUDr. Jakub Fejfar, Nový Jičín, Dvořákova 1878/12, PSČ 741 01
Telefonní číslo: +420 602 778 242
Kontaktní e-mail: info@medlingo.cz


1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že Vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:
a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo na poskytnutí náhradní služby);
b) přiměřenou slevu z kupní ceny;
c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).
Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace služeb. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu
.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 5. 2016


www.medlingo.cz
Anonymní výklad lékařských zpráv do srozumitelného jazyka
úvod  -  o nás  -  objednávka překladu - důležité informace  -  kontakty 

Copyright © 2012-2022 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. Podmínky užití webu. Všeobecné obchodní podmínky.

zpět nahoru