Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu Překlady lékařských zpráv umístěného na webovém rozhraní www.medlingo.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností MUDr. Jakub Fejfar, se sídlem Nový Jičín, Dvořákova 1878/12, PSČ 741 01, IČ: 04074891, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nový Jičín, Sp. značka: ŽÚ/2083/2015
Adresa pro doručování: MUDr. Jakub Fejfar, Nový Jičín, Dvořákova 1878/12, PSČ 741 01
Telefonní číslo: +420 602 778 242
Kontaktní e-mail: info@medlingo.cz
jako poskytovatelem služby a Vámi jako uživatelem služby


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.1. Jaké služby poskytujeme?
Nabízíme Vám překlady lékařských zpráv spočívající v převedení odborných zdravotnických termínů ve Vaší lékařské zprávě do laického jazyka. Obsahem některých typů služeb mohou být také vysvětlení a doporučení včetně obrazových materiálů.
Neposkytujeme zdravotnické služby, žádná z informací uvedená v překladu nenahrazuje doporučení lékaře či lékařskou péči.

1.2. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytování služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

  1. těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
  2. Reklamačním řádem pro reklamaci služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
  3. Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
  4. podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  5. objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
    a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  6. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  7. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
Na webovém rozhraní je uveden popis, resp. druhy jednotlivých služeb. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby. V případě, že máte zájem zaslat nám Vaši lékařskou zprávu elektronickou cestou, doporučujeme Vám vložit Vaši lékařskou zprávu do přílohy objednávkového formuláře.
Pokud máte zájem o zaslání lékařské zprávy v tištěné papírové verzi, je nutné zaškrtnout v objednávkovém formuláři příslušné tlačítko.
Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Odeslat ke zpracování“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Závazná cena Vám bude sdělena v e-mailu s platebními pokyny. Změna ceny služeb po uzavření smlouvy nemá na již uzavřenou smlouvu vliv.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny služeb?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí tištěné verze lékařské zprávy. V případě bezhotovostní platby před dodáním lékařské zprávy je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet nebo účet PayPal.

3.3. V jaké měně můžete platit?
Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

4. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

4.1. Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?
Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu vyplňování webového formuláře. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

4.2. Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?
V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, začneme pro Vás bezodkladně po provedení platby zpracovávat Vaši lékařskou zprávu. V případě, že máte zájem o zaslání překladu Vaší lékařské zprávy v elektronické verzi, zašleme Vám překlad do 48 hodin od obdržení platby a Vaší lékařské zprávy na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

4.3. Jak zasíláme překlad lékařské zprávy v tištěné verzi?
Způsoby dodání tištěných verzí překladu lékařských zpráv jsou uvedené na webovém rozhraní. Pro zvolení konkrétního způsobu dodání tištěné verze vložte Váš požadavek do poznámek k objednávkovému formuláři, popřípadě nás kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonu. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.4. Kdy Vám překlad lékařské zprávy dodáme?
Doba dodání lékařské zprávy vždy závisí na rozsahu překládané lékařské zprávy, na zvolené verzi služby a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Překlad lékařské zprávy Vám dodáme maximálně do 1 týdne od přijetí objednávky (popřípadě od okamžiku, kdy obdržíme Vaši lékařskou zprávu v tištěné verzi), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).
Dodáním tištěné verze překladu lékařské zprávy podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám tištěná verze lékařské zprávy doručena. Pokud bezdůvodně odmítnete tištěnou verzi lékařské zprávy převzít, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Vám překlad lékařské zprávy z naší strany.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

5.3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.4. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?
V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, jestliže služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

5.5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro reklamaci služeb. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro reklamaci služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

7.4. Jaká jsou vaše práva ohledně ochrany osobních údajů?
Vezměte na vědomí, že údaje ve Vaší lékařské zprávě mohou spadat do kategorie osobních údajů a citlivých osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu). Odesláním objednávky výslovně souhlasíte s jejich zpracováním za účelem překladu Vaší lékařské zprávy. Citlivé údaje, které od Vás v souvislosti s poskytováním služby získáme, zabezpečujeme proti zneužití třetími osobami. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Pro překlad lékařských zpráv nepotřebujeme znát identifikační a kontaktní údaje pacienta, doporučujeme Vám proto tyto údaje z lékařské zprávy odstranit.
Jsme vedeni v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů pod registračním číslem 00063933.
Vaše citlivé údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby, nejdéle však po dobu 14 dnů od okamžiku, kdy nám doručíte Vaši lékařskou zprávu.
Pro účely ochrany osobních údajů se v přiměřeném rozsahu použijí ustanovení Podmínek užití webového rozhraní, zejména pak ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.

7.5. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2016


www.medlingo.cz
Anonymní výklad lékařských zpráv do srozumitelného jazyka
úvod  -  o nás  -  objednávka překladu - důležité informace  -  kontakty 

Copyright © 2012-2022 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. Podmínky užití webu. Všeobecné obchodní podmínky.

zpět nahoru